Yıl 2013 Cilt 11 - Sayı 1 - DERLEME

Akut Retroviral Sendrom

Akut Retroviral Sendrom

Acute Retroviral Syndrome

Dr. Gül Ruhsar Yılmaz1, Dr. Tümer Güven1


1 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

ÖZET

Akut insan immünyetmezlik virüsü (HIV) infeksiyonu viremiyle karakterize bir dönemdir ve infeksiyondan hemen sonra görülür. Akut retroviral sendromun görülme sıklığı tam olarak bilinmemektedir. Akut HIV infeksiyonu olgularının tahminen %40-90'ında akut retroviral sendrom belirtileri görülür. Bu dönemde p24 antijeni veya HIV-RNA pozitiftir ve genellikle anti-HIV antikorları tespit edilemez. Klinik özellikleri spesifik değildir ve değişkendir. Antiretroviral tedavi uygulanmasıyla ilgili farklı kılavuzlarda değişik öneriler yer almaktadır. Tedavi önerisi açısından potansiyel fayda ve riskler dikkate alınmalıdır. Tedavinin optimal süresi bilinmemekle birlikte kesilmesi önerilmemektedir.

Anahtar Kelimeler: HIV, AIDS, akut

Geliş Tarihi: 08.03.2013 • Kabul Tarihi: 12.04.2013

ABSTRACT

Acute human immunodeficiency virus (HIV) infection is characterised with viremia and seen immediately after infection. The incidence of acute retroviral syndrome is not clear but symptoms could be seen approximately 40-90% of cases who have acute HIV infection. p24 antigen and HIV-RNA are positive and anti-HIV antibodies is generally negative in acute retroviral syndrome. Clinical features are variable and not specific. Different recommendations are available in different guidelines regarding anti-retroviral treatment for acute retroviral syndrome. Potential benefits and risks of treatment should be taken into account in terms of treatment recommendation. Optimal duration of therapy is not clear but long-life treatment is recommended according to the current approach.

Key Words: HIV, AIDS, acute

Received: 08.03.2013 Accepted: 12.04.2013

Yazışma Adresi/Correspondence

Dr. Gül Ruhsar Yılmaz

Ankara Atatürk Eğitim ve

Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Bilkent, Ankara-Türkiye

e-posta: ruhsar6@yahoo.com[Tam Metin] [PDF]