Yıl 2013 Cilt 11 - Sayı 1 - OLGU SUNUMLARI

Bir Olgu Sebebiyle HIV ile İnfekte Hastalarda Psikiyatrik Bozuklukların ve Direnç Durumunun İncelenmesi

Bir Olgu Sebebiyle HIV ile İnfekte Hastalarda Psikiyatrik Bozuklukların ve
Direnç Durumunun İncelenmesi

Investigation of Psychiatric Disorders and Drug Resistance in HIV-Infected Patients Through a Case Report

Dr. Fatma Sargın1, Dr. Nail Özgüneş1


1 SB Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

ÖZET

İnsan immünyetmezlik virüsü (HIV) ile infekte hastalarda direnç gelişimi giderek daha da önemli hale gelmektedir. Direnç gelişiminde en önemli ve önlenebilir faktör tedaviye uyumsuzluktur. Psikiyatrik bozukluğun varlığında HIV infeksiyonunun, HIV infeksiyonunun varlığında psikiyatrik bozukluğun yönetimi oldukça güçtür. Atipik duygu durum bozukluğu, atipik psikoz tanılarıyla izlenmekte olan HIV ile infekte bir olgu sebebiyle, HIV ve psikiyatrik hastalıklar, tedavi uyumu, direnç gelişimi değerlendirilmiş ve ülkemiz açısından bu konularla ilgili çalışmalara ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: HIV, psikiyatrik bozukluk, direnç, antiretroviral tedavi, tedaviye uyum.

Geliş Tarihi: 30.01.2013 • Kabul Tarihi: 07.02.2013

ABSTRACT

Development of resistance is becoming increasingly more important in patients infected with human immunodeficiency virus (HIV). The most important and preventable factor in the development of resistance is compliance of treatment. Management of psychiatric disorder in the presence of HIV infection and HIV infection in the presence of psychiatric disorder are very difficult. HIV and psychiatric disorders, treatment adherence and resistance development were evaluated because of a HIV-infected case with atypical mood disorder and atypical psychosis; and concluded that studies about these subjects are needed for our country.

Key Words: HIV, psychiatric disorder, resistance, antiretroviral therapy, compliance to treatment.

Received: 30.01.2013Accepted: 07.02.2013

Yazışma Adresi/Correspondence

Dr. Fatma Sargın

SB Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, 

İstanbul, Türkiye

e-posta: fatmasargin2002@yahoo.com[Tam Metin] [PDF]