Yıl 2013 Cilt 11 - Sayı 1 - OLGU SUNUMLARI

Akut HIV İnfeksiyonu: Bir Olgu Sunumu

Akut HIV İnfeksiyonu: Bir Olgu Sunumu

Acute HIV Infection: A Case Presentation

Dr. Meliha Çağla Sönmezer1, Dr. Çiğdem Ataman Hatipoğlu1, Dr. Saliha Evran1, Dr. F. Şebnem Erdinç1,
Dr. K. Tülay Yalçınkaya2, Dr. Necla Tülek1


1 SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı, Viroloji Laboratuvarı, Ankara, Türkiye

2 Virology Laboratory, Public Health Institution of Turkey Microbiology Reference Laboratory, Ankara, Turkey

ÖZET

Akut insan immünyetmezlik virüsü (HIV) infeksiyonu, HIV riskli temas sonrası kişilerin %40-90'ında, temastan sonra 2-6 hafta içinde ortaya çıkan ateş, lenfadenopati, farenjit, döküntü, miyalji, artralji, baş ağrısı ve ishal gibi klinik semptomlarla karakterize bir tablodur. Semptomlar influenza ve infeksiyöz mononükleoz tablolarına çok benzediği için tanı atlanabilir. Yakın zamanda yüksek riskli davranışı olan ve uygun klinik semptomları olan hastalarda akut HIV infeksiyonu tanısı mutlaka düşünülmelidir, ancak riskli temas öyküsünü almak her zaman mümkün olmayabilir. Bu yazıda akut primer HIV infeksiyonu düşünülen ancak temas öyküsü alınamayan bir olgu sunulmuştur. Tanı, uygun klinik bulguların yanında ELISA testi pozitifliği, indetermine Western blot testi ve yüksek HIV-RNA düzeyi ile konulmuştur. Uygun klinik semptomları ve laboratuvar bulguları olan hastalarda riskli temas öyküsü alınamasa da akut HIV infeksiyonu tanısının mutlaka akla gelmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Akut HIV infeksiyonu, klinik bulgular, tanı

Geliş Tarihi: 08.03.2013 • Kabul Tarihi: 12.04.2013

ABSTRACT

Acute human immunodeficiency virus (HIV) infection is characterized by fever, lymphadenopathy, pharyngitis, headache, myalgia, rash and diarrhea following 2-6 weeks of viral exposure in 40-90% of the cases. Symptoms can easily be overlooked since these hardly resemble influenza or infectious mononucleosis. Acute HIV infection should be suspected in high risk patients with related symptoms, however a history of a risky contact may not always exist. In this paper, a case with primary acute HIV infection without a history of risky contact is presented. Diagnosis was made using related clinical symptoms, positive ELISA, undetermined Western Blot test and high level of HIV-RNA. Acute HIV infection should be suspected in patients with related clinical symptoms and laboratory findings despite lack of history of a risky contact.

Key Words: Acute HIV infection, clinical findings, diagnosis

Received: 08.03.2013 • Accepted: 12.04.2013

Yazışma Adresi/Correspondence

Dr. Meliha Çağla Sönmezer

SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Cebeci, Dikimevi, Ankara-Türkiye

e-posta: melihakarakoyun@mynet.com[Tam Metin] [PDF]