Yıl 2015 Cilt 12 - Sayı 1 - DERLEME

Gebelikte Antiretroviral Tedavi

Antiretroviral Treatment in Pregnancy

Ahmet Çağkan İnkaya1, Şehnaz Alp1, Serhat Ünal1


1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Hacettepe, Ankara, Turkey

ÖZET

Bu derlemenin amacı, insan immünyetmezlik virüsü (HIV) pozitif gebede antiretroviral tedavi ilkelerini gözden geçirmek, anneden bebeğe HIV geçişini engellemek için kullanılan antiretroviral ilaçlar hakkında kanıta dayalı veriler sunmaktır. Erken ve etkili bir şekilde HIV viremisinin baskılanması anneden bebeğe HIV geçişi riskini azaltacaktır. Tedavi planlanırken antiretroviral tedavinin potansiyel toksik etkileri göz önünde tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, HIV, antiretroviral tedavi, antiretroviral tedavinin teratojenik etkileri

Geliş Tarihi: 05.05.2013 - Kabul Tarihi: 06.07.2013

ABSTRACT

The purpose of this review is to update the principles of antiretroviral treatment in human immunodeficiency virus (HIV)-infected pregnant women and present evidence-based recommendations for the reduction of mother-to-child transmission. Early and effective control of HIV viremia is associated with decreasing risk of mother-to-child transmission. However, potential benefits of antiretroviral treatment must be balanced against the potential toxic effects of antiretroviral drugs.

Key Words: Pregnancy, HIV, antiretroviral treatment, teratogenic effects of antiretroviral treatment

Received: 05.05.2013 - Accepted: 06.07.2013

Yazışma Adresi/Correspondence

Dr. Ahmet Çağkan İnkaya

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Sıhhiye, Ankara-Türkiye

e-posta: inkaya@hacettepe.edu.tr[Tam Metin] [PDF]