Yıl 2003 Cilt 6 - Sayı 4 - DERLEMELER

Untitled Document

HIV/AIDS OLGULARINDA ÖLÜM NEDENLERİ


Dr. Şebnem Eren*, Dr. Nuriye Taşdelen-Fışgın**, Dr. Nurcan Baykam*, Dr. Aysel K. Çelikbaş*, Dr. Tümer Güven*,
Dr. Başak Dokuzoğuz*

* Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
** Ondokuz Mayıs Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.

ÖZET

Kliniğimizde, 1994 ile 2002 tarihleri arasında takip ve tedavi edilen toplam 67 olgudan, kaybedilen 21 olgu çalışmaya alındı. Bu olguların ölüm nedenleri tespit edildi. Bu nedenler; fırsatçı infeksiyonlar, fırsatçı maligniteler , HIV (Human Immunodeficiency Virus) tükenmişlik sendromu ve diğer nedenler (kaza, intihar, over doz, vd) şeklinde sınıflandırıldı. Fırsatçı infeksiyonlar ölüm nedenlerinin ilk sırasını oluşturdu. İkinci sıklıkta HIV tükenmişlik sendromu görülürken, maligniteler son sırada yer aldı.

Anahtar Kelimeler: HIV/AIDS, ölüm nedenleri, HAART.

SUMMARY
The aim of the present study was to investigate causes of death in long-term care hospital patients with AIDS between 1994 and 2002 in our center. Twenty-one patient who had died with AIDS were included in our study. Causes of deaths are related to conditions such as opportunistic infection, opportunistic malignancy, HIV associated wasting syndrome, and others (injury, suicide, over dose). The most common death of reason is opportunistic infection. HIV associated wasting syndrome is second common cause of death.

Key words: Cause of death, HIV/AIDS, HAART[Tam Metin] [PDF]