Yıl 2003 Cilt 6 - Sayı 4 - DERLEMELER

Untitled Document

HIV/AIDS'Lİ HASTALARIN TEDAVİYE UYUMUNU ETKİLEYEN PSİKOSOSYAL FAKTÖRLER


Yrd. Doç. Dr. Fatma Akıncı*, Doç. Dr. Fatma Öz**
* Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
** Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

ÖZET

Bu çalışma HIV (+) ve AIDS'li hastaların tedaviye uyumlarını etkileyen psikososyal faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul, İzmir ve Ankara'da tedavi edilen 36 (24 E, 12 K) HIV (+) ve AIDS'li hasta oluşturmuştur. Araştırmanın verileri 12 Nisan-25 Ekim 2002 tarihleri arasında, görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak sosyodemografik ve hastalık ile ilgili özellikleri, sosyal destek ve tedaviye uyumla ilgili bilgileri içeren "Hasta Bilgi Formu" ve depresyon düzeyini ölçen "Beck Depresyon Ölçeği" kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizlerde yüzdelik, Fisher kesin ki-kare, ortalama ve t-testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda hastaların % 61.1'inin tedaviye uyumunun yetersiz olduğu; 8 yıldan az eğitim alanların, sosyal desteği olmayanların, sosyal güvencesi yeşil kart olanların ve depresyon belirti düzeyleri yüksek olanların tedaviye uyumunun yetersiz olduğu belirlenmiştir. Hastaların tedaviye uyum düzeylerini artırmak için Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği ile Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinin işbirliği yapması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: HIV/AIDS, Tedaviye Uyum, Psikososyal, Depresyon, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi.

SUMMARY
This study was carried out to determine psychosocial factors that affect adherence of HIV/AIDS patients. The samples of study was 36 (24 M, 12 F) HIV/AIDS patients who are treated in Ankara, İstanbul and İzmir. The data were collected between April 15th October 25th 2002 with interview by "Patients Information Questionnaire" which is related sociodemographic characteristics, treatment adherence and social support data and "Beck Depression Inventory" which is measuring level of depressive symptoms. In statistical analysis percentage, mean, t-test, Fisher's Exact Chi-Square methods were used. Results of study showed that 61.1 % of HIV/AIDS patients were noncompliant; patients who were poor, lower degree educated, have low social support and high depressive symptoms were more noncompliant. As a result of study to improve compliance levels of HIV/AIDS patients collaboration of Infection Diseases Department with Consultation Liaison Psychiatry was suggested.

Key Words: HIV/AIDS, Compliance, Psychosocial, Depression, Consultation Liaison Psychiatry.[Tam Metin] [PDF]