Yıl 2004 Cilt 7 - Sayı 1 - DERLEMELER

Untitled Document

PROGRESİF MULTİFOKAL LÖKOANSEFALOPATİLİ BİR AIDS HASTASINDA ANTİRETROVİRAL SAĞALTIM BAŞARISIZLIĞI


Dr. Demir Serter*, Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan*, Dr. Şebnem Şenol*, Dr. Nilgün Yüntem**, Dr. Deniz Gökengin*
* Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
** Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı

ÖZET

Antiretroviral sağaltımın, progresif multifokal lökoansefalopatinin (PML) klinik seyrine olumlu etkisi bilinmekle birlikte, bazı hastalar bu sağaltımdan fayda görmeyebilir.
Otuz yedi yaşındaki erkek hasta, baş dönmesi ve sol tarafta hemiparezi nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı kliniğine başvurmuş. Yapılan manyetik rezonans görüntüleme işleminde, beyinin frontal ve sağ temporal bölgelerinde, beyaz cevherde infiltrasyon görülmüş. HIV serolojisi pozitif tespit edilen hastaya beyin biyopsisi yapılmış. Histopatolojik inceleme PML ile uyumlu bulunmuş. Bu sonuçlar ile hasta kliniğimize nakledildi. Fizik bakısında hastanın bilinci açıktı, kooperasyon kurulamıyordu; sol tarafta 1/5 güç kaybı, sol patella klonusu vardı. Şüphe üzerine yapılan sorgulamasında, 16 yıldır HIV(+) olduğu ve hiç sağaltım görmediği öğrenildi. Viral yükü 77000 kopya/mL ve CD4+ T hücresi sayısı 24/mm3'tü. Zidovudin, nevirapin ve lamivudinden oluşan antiretroviral sağaltım ve trimetoprim-sülfametoksazol ile profilaksi başlandı. Klinik seyir, nörolojik bulguların ilerlemesi ile kötüleşti. Kliniğimize yatışının 18. gününde hasta kaybedildi.
Sonuç olarak, antiretroviral sağaltımın AIDS ile ilişkili PML'de olumlu etkisi bilinmekteyse de bazı hastalarda, özellikle de ilerlemiş AIDS olgularında bu sağaltıma yanıt alınamayabileceği unutulmamalıdır

Anahtar kelimeler: Progresif multifokal lökoansefalopati, antiretroviral sağaltım, AIDS.

SUMMARY

Despite the positive effect of highly active antiretroviral therapy (HAART) on the clinical course of progressive multifocal leucoencephalopathy (PML), some patients seem to receive no benefit from this treatment. A 37 year old male patient presented with dizziness and left hemiparesis to the Department of Neurosurgery, Ege University, Faculty of Medicine. A magnetic resonance imaging of the brain revealed infiltrations in the white matter in the frontal and right temporal areas. Serological tests for HIV were positive and a brain biopsy was performed. The histological examination of the biopsy specimens revealed findings compatible with PML. He was diagnosed as AIDS and PML and was referred to the Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology to be hospitalized. He was conscious but non-cooperative. He had left hemiparesis (1/5) and left patella clonus. Upon repeated questioning he admitted that he has been HIV (+) for sixteen years and he has not received any treatment. HIV viral load was 77700 copies/mL and the CD4 T cell count was 24/mm3. HAART with zidovudine, lamivudine and nevirapine was administered. Trimethoprim-sulphametoxazole prophylaxis was started. The clinical course of the disease was poor with progressive neurological findings. The patient died on the 18th day of treatment.
Although HAART has a beneficial effect on the clinical course and survival in AIDS associated PML, some patients may be refractory to this treatment with a poor clinical outcome.

Key words: Progressive multifocal leucoencephalopathy, HAART, AIDS.

[Tam Metin] [PDF]