Yıl 2004 Cilt 7 - Sayı 1 - DERLEMELER

Untitled Document

MANİSA İL MERKEZİNDE BULUNAN BERBER VE KUAFÖRLERİN
HIV/AIDS KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI


Dr. Emre Yanıkkerem*, Özden Dedeli**, Saadet Pekuslu**, Ziynet Ertuğun**, Sevcan Topçu**,
Handan Bayhantopçu**, Ayfer Top**, Nurten Eryılmaz**
* Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksek Okulu
** Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik bölümü öğrencileri

ÖZET

HIV/AIDS'li kişi sayısı hastalığın tanındığı 1981 yılından beri tüm dünyada giderek artmaktadır. Hastalığın aşısı veya tedavisi bulununcaya kadar, toplumun HIV/ AIDS hakkında bilgilendirilmesi ve eğitimi epideminin kontrolünde anahtar rol oynayacaktır. Bu tür eğitim programlarında hedef alınması gereken önemli gruplardan biri de kuaför ve berberlerdir.
Bu çalışma, Manisa'da çalışmakta olan 140 kuaför ve berberle HIV/ AIDS konusunda bilgi, tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Veriler anket formu ile toplanmıştır. Anket formu 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, kuaför ve berberlerin tanımlayıcı özelliklerini, ikinci bölüm, HIV/ AIDS konusunda bilgi düzeylerini, üçüncü bölüm ise AIDS'lilere yaklaşımlarını ve bilgi aldıkları kaynakları belirlemektedir. Veriler Şubat 2003 tarihinde toplanmış, SPSS 10.0 paket programında, yüzde ve Ki-kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Kuaför ve berberlerin %62.1'i kadındır.
Kuaför ve berberlerin çoğu HIV/AIDS konusunda medyadan(%87.9) bilgi almıştır. Kuaför ve berberlerin %38.6'sı manikür, pedikür ve traş malzemelerinin temizliğinde sterilizatör kullanmaktadır. %87.9'u HIV/AIDS konusunda bilgi almak istemektedir. Çalışmada, bulaşma riski olmayan bazı davranışların da kuaför ve berberler tarafından riskli olarak değerlendirdiği görülmüştür. Kuaför ve berberlere yönelik eğitimlerde HIV/AIDS'in bulaşmama yollarına da bulaşma yolları kadar ağırlık verilmeli ve HIV pozitiflere karşı yanlış tutumların değiştirilmesi amaçlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: HIV/AIDS, kuaför, berber, bilgi, tutum, davranış.

SUMMARY

The number of HIV/AIDS has been increasing all over the world since it was first recognised in 1981. Until a vaccine or cure found, public information and education remain an important weapon against HIV/AIDS. One of important groups which should be targeted is hairdresser and barber for this kind of education programme.
This study was conducted with 140 hairdresser and barber who were working Manisa for the purpose of determining their knowledge and attitudes about HIV/AIDS. Data were obtained using questionnaire. The questionnaire was divided into three sections. Section A included questions about descriptive characteristics of the hairdresser and barber. Section B included questions about HIV/AIDS knowledge. Section C included questions about hairdresser and barber's attitudes towards AIDS and their information sources. The data were collected by researchers in February 2003. The collected data has been evaluated with computer software Spss 10.0 by using percentages and Chi-Square. 62.1% of hairdresser and barber female. Most of the hairdresser and barber were informed about HIV/AIDS by media (87.9). 38.6 % of hairdresser and barber have used sterilizator for material which used manicure, pedicure and shaving. 87.9% of hairdresser and barber want to obtain information about HIV/AIDS. Of the aprencites some behaviours which do not have risk were defined as risky by hairdresser and barber. Education programme regarding HIV/AIDS should contain not only how HIV is spread but how is not transmitted, done of its abjectives must be to change unjustifiable attitudes.

Key words: HIV/AIDS, hairdresser, barber, knowledge, attitude and behaviour.[Tam Metin] [PDF]